VIDEO. Aminata:  »Sama woudiou péthiorgo moma sotti dox bou tangue…thi lou niak fayda »